Muva

PRIVATNOST

 Terms of Use and Privacy Information The site funzabava.com is for entertainment purposes only, the purpose of this site is not to disparage or offend anyone on any basis, but only for humor and entertainment.


  Funzabava site will deal with pranks and jokes.


  If someone who is the subject of satire in one of our texts feels unfairly exposed to the humor of the public, they can contact us by e-mail and the text will be removed.


  Jokes have no known authors, except for a few recent ones, jokes were mostly written by very witty people, and for years, decades, and even centuries, they are retold, corrected, adjusted, tweaked, and even attributed to other people who like a particular jokе.

Content and contact forms and comments

If you leave a comment on our website, you can opt out of recording your name, email address

If you are uploading images to a website, you should avoid uploading images with location data.  Website visitors can download and extract location data from website images.

 If you leave a comment, that comment and its metadata are stored indefinitely.Услови коришћења и информације о приватности Сајт funzabava.com је искључиво у забавне сврхе, сврха овог сајта није да омаловажава или вређа било кога по било ком основу, већ само ради хумора и забаве.


  Сајт funzabava бавиће се шалама и вицевима .


  Уколико се неко ко је предмет сатире у неком од наших текстова осети неправедно изложен хумору јавности, може нам се обратити на е-маил и текст ће бити уклоњен.

  Вицеви немају познате ауторе, осим неколико новијих, вицеве ​​су углавном писали веома духовити људи, а годинама, деценијама, па и вековима се препричавају, исправљају, прилагођавају, дотерују, па и приписују  друге личности које воле одређену шалу.

Садржај и обрасци за контактирање и коментари

  Ako ostavite komentar na našoj veb stranici, možete isključiti snimanje vašeg imena, adrese e-pošte


 Ako otpremate slike na veb lokaciju, trebalo bi da izbegavate otpremanje slika sa podacima o lokaciji. Posetioci veb lokacije mogu da preuzimaju i izdvajaju podatke o lokaciji iz slika veb lokacije.


 Ako ostavite komentar, taj komentar i njegovi metapodaci se čuvaju neograničeno

Comments